Kiedy wydaje Ci się że wszystko jest beznadziejne, nic nie ma sensu, nie ma żadnej nadziei na zmianę trudnej sytuacji życiowej, a Ty pogrążony jesteś w lęku i rozpaczy - pamiętaj - zawsze jest wyjście bo jak mówi ks. Jan Twardowski „ kiedy pan Bóg drzwi zamyka, to otwiera okno…”

Psychoterapia integratywna 

Prowadzę psychoterapię integratywną osób dorosłych, dzieci i młodzieży. Pomagam w przypadku depresji, zaburzeń nerwicowych, zaburzeń osobowości. Zajmuję się również trudnościami interpersonalnych i innymi problemami natury psychologicznej. Proponuję pomoc wszystkim. którzy doświadczają cierpienia z przyczyn emocjonalnych, a także dla tych, którzy nie są zadowoleni ze swoich relacji z innymi ludźmi. Pomagam osobom z zespołem ocaleńca, problemem aborcji czy zaburzeniami odżywiania. Ponadto zajmuję się dziećmi, które często doświadczają trudnych przeżyć i potrzebują pomocy psychoterapeutycznej. Zapraszam osoby: - zmagające się ze stresem, lękiem, zmianami nastroju, bezsennością - przeżywające poczucie braku sensu życia - zmagające się z niską samooceną - przeżywające problemy w związkach, w rodzinie - przeżywające problemy na polu zawodowym - przejawiające problemy z kontrolą emocji - cierpiące z powodu symptomów chorobowych - zainteresowane własnym rozwojem. W swojej pracy zajmuję się psychoterapią integratywną w podejściu chrześcijańskim. Psychoterapia jest zarówno techniką leczenia różnego typu problemów psychicznych, jak i narzędziem rozwoju osobistego. Może skorzystać z niej każdy, kto chce porozmawiać o własnych trudnościach i poprawić jakość swojego życia.

Psychoterapia indywidualna

Proponuję psychoterapię indywidualną oraz konsultacje psychologiczne jako spotkanie z psychoterapeutą, mające na celu określenie problemu i wybranie odpowiedniego sposobu pomocy, wtedy gdy chcesz rozpocząć psychoterapię, ale również wtedy, gdy potrzebujesz porady, w zakresie osobistym, w związku czy w innym obszarze pomocy psychologicznej. Jest to forma pomocy polegająca na regularnych spotkaniach z psychoterapeutą, mająca na celu zmianę świadomości i funkcjonowania w życiu. Sesje zazwyczaj odbywają się raz w tygodniu, czas trwania to 50 minut. Długość trwania psychoterapii jest uzależniona od problemu, nad którym zdecydujesz się pracować. Ustalany jest w formie kontraktu. w którym określamy cel pracy i czas jej trwania.Terapia krótkoterminowa trwa rok, długoterminowa dłużej.

Psychoterapia NEST

Psychoterapię NEST jako program terapeutyczny dla osób dorosłych, które doświadczyły różnego rodzaju traumatycznych przeżyć takich jak: wykorzystanie, zaniedbanie, przemoc, deprywacja i inne. Znaczące straty osobiste którymi zajmuje się NEST obejmują doświadczenie utraty w miarę dobrego dzieciństwa, utraty ciąży (poronienie, martwy płód, aborcja, śmierć okołoporodowa, urodzenie dziecka niepełnosprawnego). Celem terapii jest pomoc w przezwyciężeniu psychologicznych i interpersonalnych konfliktów powstałych na skutek przebytych urazowych doświadczeń, jak również stworzenie warunków, w których osoby dotknięte traumą mogłyby nabywać podstawowe umiejętności życiowe oraz uczyć się bardziej przystosowawaczych sposobów radzenia sobie w sytuacjach stresowych.

Psychoterapia integratywna w ujęciu chrześcijańskim

Psychoterapia integratywna w podejściu chrześcijańskim jest formą psychologicznej pomocy człowiekowi, która bazując na założeniach antropologii chrześcijańskiej korzysta zarówno z dorobku różnych kierunków psychoterapeutycznych, jak i wypracowanych metod własnych, aby prowadzić osobę do psycho-fizyczno-duchowego zdrowia i rozwoju.Stosuje się tu, zintegrowane podejście do osoby respektujące jej wolność i godność. Integracja dotyczy poziomów: emocjonalnego, poznawczego, wolitywnego, behawioralnego, biologicznego i duchowego osoby. Podejście zintegrowane zakłada świadome i adekwatne do konkretnego problemu pacjenta korzystanie z dorobku różnych szkół psychoterapeutycznych, który nie jest sprzeczny z chrześcijańską wizją człowieka. Zakłada także znaczenie wewnętrznej integracji psychoterapeuty dla efektywności terapii. Integratywność rozumiana jest w trzech kontekstach:

 • Zintegrowana koncepcja osoby, jako jedności w rozumieniu antropologii chrześcijańskiej.
 • Zintegrowany sposób korzystania z dorobku różnych szkół psychoterapii, dostosowany do problemu pacjenta i etapu terapii.
 • Znaczenie integracji wewnętrznej psychoterapeuty, dla efektywności terapii.

Psychoterapia integratywna w podejściu chrześcijańskim wypracowywana przez psychologów i psychoterapeutów w Polsce, nawiązuje do prac naukowych i doświadczeń stowarzyszeń zagranicznych. Identyfikuje się z jednym z metazałożeń psychoterapeutycznych, wymienianych przez European Movement for Christian Psychology and Anthropology - EMCPA (Europejski Ruch Psychologii Chrześcijańskiej i Antropologii), tj. „Terapeuta, który stosuje podejście chrześcijańskie w psychoterapii przez uwzględnianie i rozwijanie specyficznych celów, metod i pożądanych efektów zgodnie z chrześcijańskimi przekonaniami. Ten model praktyki psychoterapeutycznej jest rozwijany i weryfikowany przy użyciu tych samych naukowych metod, które stosowane są w innych podejściach terapeutycznych, ale z uwzględnieniem faktu, że Bóg daje nam zarówno rozum jak i odkupienie. Terapeuta oddaje chwałę Bogu, ale również uznaje wartość naukowej ewaluacji. Ufa Bogu przede wszystkim, ale także ludzkiemu rozumowi.”Ten rodzaj psychoterapii bazuje na antropologii chrześcijańskiej (personalizm), odwołuje się do wolności i godności osoby ludzkiej, świadomej i uwarunkowanej zarówno kontekstem biologicznym jak i społecznym (L. Rulla). Jest bliski innym podejściom integratywnym i holistycznym, a także logoterapii Frankla, psychoterapii poznawczej i humanistyczno-egzystencjalnej (R. May, M. Buber). Jego specyfiką jest uwzględnianie w kontakcie z pacjentem relacji pacjenta i terapeuty do Boga osobowego i traktowanie rzeczywistości nadprzyrodzonej jako realnej i mającej wpływ na życie ludzkie.

Cele

Celem psychoterapii integratywnej w podejściu chrześcijańskim, jest leczenie oraz wzmacnianie zdrowia i rozwoju osoby. Rozwój ukierunkowany jest na realizację życia w pełni, które zakłada rozwój i integrację sfery biologicznej, psychicznej (emocjonalnej, poznawczej, wolitywnej), behawioralnej i duchowej oraz optymalne funkcjonowanie w perspektywie doczesnej i wiecznej.

W praktyce oznacza to:

 1. Umiejętność integrowania życiowych doświadczeń w kierunku rozwoju.
 2. Świadomość własnych emocji i potrzeb.
 3. Rozwijanie potencjału intelektualnego (poznawczego).
 4. Świadomość własnych celów i wartości.
 5. Podejmowanie decyzji w sposób świadomy i w wolności.
 6. Wykorzystywanie własnego potencjału w realizacji życiowych celów i relacjach.
 7. Umiejętność rozeznawania swoich spraw duchowych.

Rezultaty i ocena efektywności terapii uwzględniają wymiar fizyczny, psychiczny, behawioralny, relacyjny, społeczny i duchowy.

Strategie i techniki

Psychoterapia integratywna w podejściu chrześcijańskim stosuje strategie i techniki stosowane w innych podejściach (psychodynamiczne, poznawczo-behawioralne, egzystencjalno-humanistyczne, logoterapia, analiza transakcyjna, systemowa terapia rodzin). Stosuje i rozwija również specyficzne strategie i techniki, zwłaszcza personalistyczne i duchowe. Dotyczą one wzmacniania osoby jako całości, jej samoświadomości, świadomości celów i decyzji oraz relacji danej osoby z osobą Boga.

Etapy terapii

Etapy psychoterapii to:

 1. Wywiad
 2. Diagnoza
 3. Planowanie interwencji, kontrakt
 4. Interwencje
 5. Integracja

Etapy procesu psychoterapeutycznego mają charakter dynamiczny. We wszystkich etapach terapii uwzględniany jest wymiar biologiczny, emocjonalny, poznawczy, wolitywny, behawioralny i duchowy. Interwencja zakłada dyrektywność lub niedyrektywność terapeuty w zależności od rodzaju problemu i etapu procesu terapeutycznego. Zawsze zakłada wykorzystanie zasobów pacjenta wewnętrznych i zewnętrznych, naturalnych i nadprzyrodzonych. Integracja polega na włączeniu nowych treści do dawnego obszaru identyfikacji, co wyraża się w realnej zmianie.

Beata Strzechmińska

Psycholog kliniczny ze specjalnością rewalidacja i rehabilitacja- absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, nauczyciel dyplomowany- oligofrenopedagog, psycholog biegła sądowa, neuroterapeuta, terapeuta metody Tomatisa.

 • Ukończyłam Studia podyplomowe z zakresu Psychoterapii.
 • Jestem certyfikowanym Psychoterapeuta Terapii Integratywnej SPCH (certyfikat nr 47).
 • Jestem certyfikowanym psychoterapeuta Terapii NEST.
 • Posiadam certyfikat neuroterapii III stopnia EEG Biofeedback- EEG Instytut w Warszawie
 • Posiadam certyfikat praktyka TOMATISA (Poziom 1)- TDSA w Luxemburgu.
 • Posiadam uprawnienia do diagnozy psychologicznej dziecka i dorosłych testami psychologicznymi oraz do prowadzenia psychoterapii dzieci i dorosłych.
 • Superwizuję swoją prace zgodnie ze standardami psychoterapii.