PSYCHOTERAPIA


Kiedy wydaje Ci się że wszystko jest beznadziejne,
nic nie ma sensu,
nie ma żadnej nadziei na zmianę trudnej sytuacji życiowej,
a Ty pogrążony jesteś w lęku i rozpaczy
-  pamiętaj - zawsze jest wyjście bo jak mówi ks. Jan Twardowski
„ kiedy pan Bóg drzwi zamyka, to otwiera okno…”

 

Beata Strzechmińska- psycholog  kliniczny ze specjalnością rewalidacja i rehabilitacja- absolwentka KUL, oligofrenopedagog, psycholog biegła sądowa.

Ukończyłam Studia podyplomowe z zakresu Psychoterapii.

Certyfikowany  Psychoterapeuta Terapii Integratywnej SPCH (certyfikat nr 47).

Certyfikowany psychoterapeuta  Terapii NEST.

Posiadam certyfikat neuroterapii III stopnia EEG Biofeedback- EEG Instytut w

Warszawie i certyfikat praktyka TOMATISA (Poziom 1)-  TDSA w Luxemburgu.

Posiadam uprawnienia do diagnozy psychologicznej dziecka testami psychologicznymi oraz do prowadzenia psychoterapii dzieci i dorosłych.Superwizuję swoją prace zgodnie ze standardami psychoterapii.

 

Prowadzę psychoterapię integratywną  osób dorosłych, dzieci i młodzieży. Pomagam w przypadku depresji, zaburzeń nerwicowych, zaburzeń osobowości. Osobom z zespołem ocaleńca, problemem aborcji czy z zaburzeniami odżywiania. Zajmuję się również trudnościami  interpersonalnych i innymi problemami natury psychologicznej. Proponuję pomoc wszystkim. którzy doświadczają cierpienia z przyczyn emocjonalnych, a także dla tych, którzy nie są zadowoleni ze swoich relacji z innymi ludźmi. Pomagam osobom z zespołem ocaleńca, problemem  aborcji czy  zaburzeniami odżywiania. Ponadto zajmuję się dziećmi, które często doświadczają trudnych przeżyć i potrzebują   pomocy psychoterapeutycznej. Zapraszam osoby: - zmagające się ze stresem, lękiem, zmianami nastroju, bezsennością - przeżywające poczucie braku sensu życia - zmagające się z niską samooceną - przeżywające problemy w związkach, w rodzinie - przeżywające problemy na polu zawodowym -  przejawiające problemy z kontrolą emocji - cierpiące z powodu symptomów chorobowych - zainteresowane własnym rozwojem. W swojej pracy zajmuję się psychoterapią integratywną w podejściu chrześcijańskim. Psychoterapia jest zarówno techniką leczenia różnego typu problemów psychicznych, jak i narzędziem rozwoju osobistego. Może skorzystać z niej każdy, kto chce porozmawiać o własnych trudnościach i poprawić jakość swojego życia.

Proponuję  psychoterapię indywidualną oraz  konsultacje psychologiczne jako  spotkanie z psychoterapeutą, mające na celu określenie problemu i wybranie odpowiedniego sposobu pomocy, wtedy gdy chcesz rozpocząć psychoterapię, ale również wtedy, gdy potrzebujesz porady, w zakresie osobistym, w związku czy w innym  obszarze pomocy psychologicznej. Jest to forma pomocy polegająca na regularnych spotkaniach z psychoterapeutą , mająca na celu zmianę świadomości i funkcjonowania w życiu. Sesje zazwyczaj odbywają się raz w tygodniu. Czas trwania psychoterapii jest uzależniony od problemu, nad którym zdecydujesz się pracować. Ustalany jest w formie kontraktu. w którym określamy cel pracy i czas jej trwania.


Psychoterapię NEST jako  program terapeutyczny dla osób dorosłych, które doświadczyły różnego rodzaju traumatycznych przeżyć takich jak: wykorzystanie, zaniedbanie, przemoc, deprywacja i inne.
Znaczące straty osobiste którymi zajmuje się NEST obejmują doświadczenie utraty w miarę dobrego dzieciństwa, utraty ciąży (poronienie, martwy płód, aborcja, śmierć okołoporodowa, urodzenie dziecka niepełnosprawnego). Celem terapii jest pomoc w przezwyciężeniu psychologicznych i interpersonalnych konfliktów powstałych na skutek przebytych urazowych doświadczeń, jak również stworzenie warunków, w których osoby dotknięte traumą mogłyby nabywać podstawowe umiejętności życiowe oraz uczyć się bardziej przystosowawaczych sposobów radzenia sobie w sytuacjach stresowych.

Psychoterapię par - jeżeli wasz związek przeżywa kryzys, nie możecie znaleźć sposobu porozumienie się a sytuacja między Wami staje się nie do zniesienia, to może warto sięgnąć po pomoc psychoterapeuty. Psychoterapia par to możliwość spotkania z partnerem na neutralnym gruncie i przyjrzenia się temu, co jest, co było w waszym związku dobre dla was.
PORADNICTWO-INTERWENCJA KRYZYSOWA

key.jpg - 2.60 Kb

 

Artur Strzechmiński- consseller, doradca psychologiczny i interwent kryzysowy.

Ukończył Studium Poradnictwa (Counsellling Study) w Warszawie w SPCh uzyskując w 2014 roku dyplom ukończenia  nr 16/2014, a następnie  Studium Pomocy Psychologicznej i Interwencji Kryzysowej I stopnia nr 495/XV/2014r i II stopnia w 2015 roku uzyskując Certyfikat Specjalisty Pomocy Psychologicznej i Interwencji Kryzysowej akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Posiada certyfikat neuroterapii II stopnia EEG Biofeedback- EEG Instytut w Warszawie   i certyfikat praktyka TOMATISA (Poziom 1)-  TDSA w Luxemburgu.

Superwizuje swoją pracę w superwizji indywidualnej.


Poradnictwo - doradctwo psychologiczne


Jestem doradcą (counsellerem) i doradcą psychologicznym-  zajmuję się udzielaniem pomocy z wykorzystaniem metod psychologicznych. Celem pomocy wykonywanej przeze mnie, jest pomoc w skutecznym pokonywaniu życiowych problemow oraz nabywaniu zdolności w pomaganiu sobie. Koncentruję się na procesie rozwiązywania problemów. W procesie pomocy realizuję  następujące zadania: daję nadzieję, stwarzam okazję do rozładowywania emocji,  interpretuję problemy, modyfikuję poznanie oraz  daję wsparcie w wypróbowywaniu nowych zachowań. Daję wsparcie informacyjne i emocjonalne w sytuacjach trudnych, pomagam w odzyskiwaniu równowagi psychicznej. Pomagam:

 • w  rdzeniu sobie z aktualnymi problemami rozwojowymi i adaptacyjnymi,
 • w podejmowaniu decyzji  i rozpoznawaniu celu i sensu wlasnego życia
 • w rozwiązywaniu problemow małżeńskich i rodzinnych ( w tym także związanych z doświadczeniem przemocy w rodzinie, doświadczeniem zaniedbania i aborcji)
 • w sytuacjach kryzysowych, dylematach i przełamywaniu frustracji;

Poradnictwo jest  takim sposobem oddziaływania, w którym otwieram potencjalność drugiego człowieka - nie przez pouczenie, lecz przez spotkanie, przez egzystencjalną komunikacją. Moim zadaniem jest danie klientowi możliwości zbadania, odkrycia i zrozumienia  w  jaki sposób może prowadzić pełniejsze życie i zyskać dobre samopoczucie.  Prowadzę psychoterapię krótkoterminową.

 

Interwencja kryzysowa


Pomagam ludziom w kryzysie, rodzinom lub grupom osób, które przeżyły silnie destrukcyjne wydarzenie lub aktualnie doświadczają kryzysu psychicznego. Oddziaływania interwencyjne to zwykle jedno do kilku spotkań. ich celem jest zdiagnozowanie sytuacji kryzysu, znalezienie sposobów poradzenia sobie z nim oraz opracowanie planu "antykryzysowego".

Co to jest kryzys psychiczny?

Stan kryzysu psychicznego pojawia się wtedy kiedy sytuacja życiowa człowieka (albo jakieś wydarzenie w życiu) jest na tyle wymagająca, że zaczyna być odczuwana jako wręcz niemożliwa do zniesienia. Osoba ma poczucie, ze nie dysponuje, w danym momencie, wystarczającymi siłami, by poradzić sobie z wymogami sytuacji.

Każdy kryzys ma swoją specyfikę – może być wywołany przez różne przyczyny i przebiegać we właściwy dla siebie sposób.

Najczęstsze sytuacje wywołujące kryzys to:

 • wszelkie katastrofy, np. wypadki, pożary, uszkodzenia budynków, wybuchy
 • klęski żywiołowe i kataklizmy, np. powodzie
 • doświadczenia przemocy seksualnej: molestowanie seksualne, gwałt (również gwałt na randce) oraz inne formy przemocy seksualnej
 • doświadczenie przemocy fizycznej (pobicia, zranienia, napady itp.)
 • doświadczenia ograniczenia bądź naruszenia wolności (porwania, przetrzymywanie w niewoli)
 • doświadczenie prześladowania (w tym stalking)
 • doświadczenie nagłej, nieoczekiwanej utraty bliskiej osoby, w tym utraty związanej ze śmiercią samobójczą
 • wypadki osób indywidualnych (np. drogowe)
 • kryzysy związane z nagłą zmianą sytuacji życiowej (np. utrata pracy, nagła poważna choroba, porzucenie itp.)
 • kryzysy związane z uchodźstwem
 • kryzysy związane z doświadczeniem jakiegokolwiek innego zdarzenia traumatycznego lub silnie stresującego bądź też stanem nagłego załamania nerwowego (w tym zagrożenie samobójstwem)PSYCHOTERAPIA INTEGRATYWNA W UJĘCU CHRZEŚCIJAŃSKIM


Psychoterapia integratywna w podejściu chrześcijańskim jest formą psychologicznej pomocy człowiekowi, która bazując na założeniach antropologii chrześcijańskiej korzysta zarówno z dorobku różnych kierunków psychoterapeutycznych, jak i wypracowanych metod własnych, aby prowadzić osobę do psycho-fizyczno-duchowego zdrowia i rozwoju.Stosuje się tu zintegrowane podejście do osoby respektujące jej wolność i godność. Integracja dotyczy poziomów: emocjonalnego, poznawczego, wolitywnego, behawioralnego, biologicznego i duchowego osoby. Podejście zintegrowane zakłada świadome i adekwatne do konkretnego problemu pacjenta korzystanie z dorobku różnych szkół psychoterapeutycznych, który nie jest sprzeczny z chrześcijańską wizją człowieka. Zakłada także znaczenie wewnętrznej integracji psychoterapeuty dla efektywności terapii. Integratywność rozumiana jest w trzech kontekstach:

 • Zintegrowana koncepcja osoby jako jedności w rozumieniu antropologii chrześcijańskiej.
 • Zintegrowany sposób korzystania z dorobku różnych szkół psychoterapii, dostosowany do problemu pacjenta i etapu terapii.
 • Znaczenie integracji wewnętrznej psychoterapeuty dla efektywności terapii.

 

 

Psychoterapia integratywna w podejściu chrześcijańskim wypracowywana przez psychologów i psychoterapeutów w Polsce, nawiązuje do prac naukowych i doświadczeń stowarzyszeń zagranicznych. Identyfikuje się z jednym z metazałożeń psychoterapeutycznych, wymienianych przez European Movement for Christian Psychology and Anthropology - EMCPA (Europejski Ruch Psychologii Chrześcijańskiej i Antropologii), tj. „Terapeuta, który stosuje podejście chrześcijańskie w psychoterapii przez uwzględnianie i rozwijanie specyficznych celów, metod i pożądanych efektów zgodnie z chrześcijańskimi przekonaniami. Ten model praktyki psychoterapeutycznej jest rozwijany i weryfikowany przy użyciu tych samych naukowych metod, które stosowane są w innych podejściach terapeutycznych, ale z uwzględnieniem faktu, że Bóg daje nam zarówno rozum jak i odkupienie. Terapeuta oddaje chwałę Bogu, ale również uznaje wartość naukowej ewaluacji. Ufa Bogu przede wszystkim, ale także ludzkiemu rozumowi.Ten rodzaj psychoterapii bazuje na antropologii chrześcijańskiej (personalizm), odwołuje się do wolności i godności osoby ludzkiej, świadomej i uwarunkowanej zarówno kontekstem biologicznym jak i społecznym (L. Rulla). Jest bliski innym podejściom integratywnym i holistycznym, a także logoterapii Frankla, psychoterapii poznawczej i humanistyczno-egzystencjalnej (R. May, M. Buber). Jego specyfiką jest uwzględnianie w kontakcie z pacjentem relacji pacjenta i terapeuty do Boga osobowego i traktowanie rzeczywistości nadprzyrodzonej jako realnej i mającej wpływ na życie ludzkie.

CELE

Celem psychoterapii integratywnej w podejściu chrześcijańskim jest leczenie oraz wzmacnianie zdrowia i rozwoju osoby. Rozwój ukierunkowany jest na realizację życia w pełni, które zakłada rozwój i integrację sfery biologicznej, psychicznej (emocjonalnej, poznawczej, wolitywnej), behawioralnej i duchowej oraz optymalne funkcjonowanie w perspektywie doczesnej i wiecznej.

W praktyce oznacza to:

 1. umiejętność integrowania życiowych doświadczeń w kierunku rozwoju,
 2. świadomość własnych emocji i potrzeb,
 3. rozwijanie potencjału intelektualnego (poznawczego),
 4. świadomość własnych celów i wartości,
 5. podejmowanie decyzji w sposób świadomy i w wolności,
 6. wykorzystywanie własnego potencjału w realizacji życiowych celów i relacjach,
 7. umiejętność rozeznawania swoich spraw duchowych.

Rezultaty i ocena efektywności terapii uwzględniają wymiar fizyczny, psychiczny, behawioralny, relacyjny, społeczny i duchowy.

STRATEGIE I TECHNIKI

Psychoterapia integratywna w podejściu chrześcijańskim stosuje strategie i techniki stosowane w innych podejściach (psychodynamiczne, poznawczo-behawioralne, egzystencjalno-humanistyczne, logoterapia, analiza transakcyjna, systemowa terapia rodzin). Stosuje i rozwija również specyficzne strategie i techniki, zwłaszcza personalistyczne i duchowe. Dotyczą one wzmacniania osoby jako całości, jej samoświadomości, świadomości celów i decyzji oraz relacji danej osoby z osobą Boga.

ETAPY TERAPII

Etapy psychoterapii to:

 1. Wywiad
 2. Diagnoza
 3. Planowanie interwencji, kontrakt
 4. Interwencje
 5. Integracja

 

Etapy procesu psychoterapeutycznego mają charakter dynamiczny. We wszystkich etapach terapii uwzględniany jest wymiar biologiczny, emocjonalny, poznawczy, wolitywny, behawioralny i duchowy. Interwencja zakłada dyrektywność lub niedyrektywność terapeuty w zależności od rodzaju problemu i etapu procesu terapeutycznego. Zawsze zakłada wykorzystanie zasobów pacjenta wewnętrznych i zewnętrznych, naturalnych i nadprzyrodzonych. Integracja polega na włączeniu nowych treści do dawnego obszaru identyfikacji, co wyraża się w realnej zmianie.